Reglement Kwaliteitseisen Volkstuinvereniging De Tochten

 

ALGEMEEN:

 1. De volkstuinen op het volkstuinpark dienen uitsluitend in gebruik te worden gegeven aan leden van de volkstuinvereniging.  
 2. Door de inschrijving als lid worden leden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en zich daar ook aan te houden.
 3. De leden dienen natuurlijke personen te zijn aan wie een tuin in gebruik is gegeven.  
 4. Een lid kan afkomstig zijn uit de regio Rotterdam, indien er geen andere gegadigde voor een tuin gevonden wordt, afkomstig uit Rotterdam, en dus sprake is van (dreigende) leegstand.   

BEBOUWINGSNORMEN EN -VOORWAARDEN (CONFORM HET BESTEMMINGSPLAN):

 1. Op een volkstuinperceel mag niet gebouwd worden, tenzij voor het bouwwerk (waaronder in ieder geval een tuinhuis, kweekkas, schuurtje en andere bouw-werken) een omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam verkregen én voldaan is aan de statuten en reglementen van de vereniging op basis waarvan schriftelijke toestemming van het verenigingsbestuur is verkregen.
 2. Het bouwwerk dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen, zoals vermeld in de Bouwverordening, het bestemmingsplan en het Bouw-besluit.

GEDRAGSREGELS LEDEN:

Leden:

 1. dienen zich te houden aan voorschriften van de gemeente;
 2. dienen zich te houden aan statuten en reglementen van de vereniging;
 3. dienen zich tegenover bestuursleden, andere leden, vrijwilligers en bezoekers van het tuinenpark te onthouden van elke vorm van gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale en/of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen dan wel als discriminerend of racistisch wordt ervaren, en onthouden zich tevens van verbaal en fysiek geweld en/of bedreigingen;
 4. zijn verantwoordelijk voor hun gasten en dragen er zorg voor dat hun gasten zich correct gedragen en geen overlast veroorzaken of zich gedragen op een wijze waar anderen aanstoot aan kunnen nemen;
 5. dienen zich netjes en fatsoenlijk te gedragen en veroorzaken geen overlast of schade van welke aard dan ook (zoals door geluid, stof, stank, rook, enz.);
 6. gaan zorgvuldig om met het milieu, voeren geen grondspecie af, dumpen of verbranden geen afval, lozen geen vuil, lozen geen olieproducten of andere chemicaliën in bodem of grondwater;
 7. gebruiken het tuinhuisje uitsluitend zelf als lid en stellen het huisje niet aan derden ter beschikking;
 8. onderhouden de tuin regelmatig en goed;
 9. dragen er zorg voor dat het tuinhuisje niet voor samenscholingen, feesten e.d. gebruikt wordt;
 10. dragen zorg voor het tijdig betalen van hun jaarrekening (voor 31 mei van het kalenderjaar).

HET IS VERBODEN:

 1. het tuinhuisje te bewonen;
 2. gewassen te verbouwen met het doel om geestverruimende middelen te fabriceren;
 3. op de tuin of het volkstuinpark politiek of geloof – welk dan ook – op indringende wijze uit te dragen;
 4. auto’s, andere motorvoertuigen, aanhangers, caravans en soortgelijke voertuigen op het volkstuinpark te plaatsen en/of te stallen.

Leden dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften van de gemeente Rotterdam of een andere overheid, waaronder de van toepassing zijnde bepalingen van de:  

 1. Bouwverordening;
 2. milieuvoorschriften;
 3. Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 4. bestemmingsplan.

 

Dit Reglement is goedgekeurd door:

 

 • SVIN per mail 24 september 2018
 • Bestuur VTV De Tochten 24 september 2018
 • Ledenvergadering VTV De Tochten 8 december 2018.
Naam:………………………………….. Tuinnummer:  …………………………
Datum:……………………………………… Handtekening:…………………………..