Huishoudelijk regelement


VTV De Tochten

Cole Porterstraat 2

3069 ZD Rotterdam

 

INHOUD

Algemeen……………………………………………………………..Artikel 1 t/m 4

Tuinen, Voorwaarden in bruikleen geven en Opzeggingen……..Artikel 5 t/m 16

Bestuur………………………………………………………………..Artikel 17 t/m 28

Gedrag………………………………………………………………...Artikel 29ALGEMEEN

ARTIKEL 1

Dit huishoudelijk reglement is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, lid 1 van de statuten.

 

ARTIKEL 2

Personen, die lid van de vereniging wensen te worden, geven zich op bij het bestuur van de vereniging. Indien er niet direct een tuin beschikbaar is, plaatst het bestuur de namen van de naar een tuin solliciterende kandidaat-leden, naar het tijdstip van aanmelding, op een volglijst. Naarmate er tuinen beschikbaar komen, geeft het bestuur van de vereniging de tuin in bruikleen.. Het bestuur is bevoegd van de volgorde af te wijken, of een kandidaat-lid als lid te weigeren.

 

ARTIKEL 3

Elk lid wordt in het bezit gesteld van een digitaal-exemplaar van de statuten, reglement kwaliteitseisen, huishoudelijk reglement, informatiegids en eventuele bijlagen. Bij het ontbreken van een e-mailadres worden, op verzoek van het lid, analoge exemplaren beschikbaar gesteld.

 

ARTIKEL 4

Schade, toegebracht aan eigendommen van de vereniging of aan derden op het complex, zal op van de persoon of personen die daarvoor verantwoordelijk zijn, worden verhaald.

 

Opzettelijke vernieling van de toestellen op de speeltuin zal worden verhaald op de schuldige of diens verantwoordelijke opvoeders.TUINEN, VOORWAARDEN IN BRUIKLEEN GEVEN EN OPZEGGINGEN

 

 

ARTIKEL 5

Elk lid is verplicht de contributie, grondhuur en eventuele andere financiële verplichtingen (jaarrekening) voor het lopende kalenderjaar te voldoen binnen de daarvoor gestelde termijn, t.w. vóór  15 februari van het nieuwe kalenderjaar. Een betalingsregeling is mogelijk indien:

 • Aangevraagd vóór 15 februari van het betreffende kalenderjaar

 • Schriftelijk is bevestigd door het bestuur

 • Eindigt op uiterlijk 31 mei van het  betreffende kalenderjaar.

De jaarrekening wordt tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

ARTIKEL 6

 

Vanaf november 2009 wordt er voor de sleutels van de toegangshekken borg geheven.

 

Vanaf augustus 2015 wordt er borg geheven voor gasflessen.

 

Alle afspraken met betrekking tot borg  van vóór bovengenoemde data zijn vervallen.

 

ARTIKEL 7

Na opzegging dient  alles wat zich op de tuin bevindt vóór 1 januari van het komende jaar van de tuin zijn verwijderd, c.q. overgedragen aan de volgende huurder. Dit onder voorbehoud dat de overgenomen resp. over te nemen goederen en/of opstallen overeenkomstig de voorschriften tot stand zijn gekomen. In bijzondere gevallen beslist het bestuur.

 

ARTIKEL 8

Ieder lid heeft de vrije beschikking over de aan hem/haar toegewezen tuin, doch is verplicht deze in zijn geheel van de aanvang af in goede staat te brengen en te houden. Het bestuur is belast met het toezicht en zal in gevallen van verwaarlozing het lid schriftelijk in kennis stellen van de door haar geconstateerde verwaarlozing. Het bestuur treft dan zonder uitzonderingen de maatregelen zoals die in het huishoudelijk reglement zijn omschreven.

 

Variatie in de inrichting van de tuinen komt het totale aanzien van het complex alleen maar ten goede. Die variatie mag echter niet ontaarden in een chaotische opeenstapeling van persoonlijke voorkeuren, die het karakter van een geordend complex schaden.

 

De hoogte van de haag aan de voorzijde van alle tuinen mag maximaal 150 cm bedragen en de heg moet in de breedte binnen de rooilijn van de tuin worden gehouden.

Over de aard en de hoogte van de afscheiding tussen twee tuinen moeten de betreffende leden met elkaar in overleg treden. Indien geen overstemming wordt bereikt geldt voor de hoogte: moestuinen maximaal 80 cm en verblijfstuinen maximaal 180 cm. Zie in dit verband ook artikel 9 en 10.

 

Het houden van duiven, kippen, konijnen e.d. is niet toegestaan.

 

Het bestuur heeft te allen tijde toegang tot de tuinen voor het uitoefenen van aan haar reglementair opgedragen taken

ARTIKEL 9

De tuin moet worden gesloten met een in goede staat werkend  hekje, dat naar binnen openslaat en voorzien moet zijn van het door het bestuur toegekende tuinnummer, mede op last van de hulpdiensten. Het is verboden tuinafscheidingen van prikkeldraad, braamstruiken e.d. te  maken.

 

ARTIKEL 10

Aanvullend op het gestelde in artikel 8, gelden ook de volgende regels:

 • Het onderhouden en schoonhouden van het halve pad en de halve sloot grenzend aan de tuin

 • Alle maatregelen nemen tot het weren van ongedierte

 • Bomen, heesters e.d. zodanig plaatsen, dat de schaduwoverlast voor de naastgelegen tuinen, tot een minimum wordt beperkt.

 

ARTIKEL 11

Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex moet/moeten:

 • Tuinafval, mest e.d. zoveel mogelijk uit het zicht worden opgeborgen

 • Afval niet wordt gedeponeerd buiten de containers op het milieupark-1 tenzij anders door het bestuur is beslist

 • Rijwielen, motoren, scooters, aanhangers e.d. niet op de paden geplaatst worden.ARTIKEL 12

De leden zijn gehouden zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de goederen van de vereniging. Van de vereniging geleende vervoermiddelen, werktuigen e.d. dienen zo spoedig mogelijk te worden ingeleverd.

 

ARTIKEL 13

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de toestand van de opstallen en de tuin beoordeeld door het bestuur en wordt het waterverbruik verrekend. Voor wat betreft de contributie, grondhuur en overige bijkomende kosten (jaarrekening) wordt geen restitutie verleend. Voor verblijfstuinen blijft de eigenaar van de opstallen verantwoordelijk voor alle kosten, tot het moment van definitieve verkoop, met dien verstande, dat de ledenrekening van het lopende boekjaar (januari - december) geheel door de verkoper dient te worden voldaan. Verkoop van opstallen kan alleen plaatsvinden, indien de richtlijnen voor verkoop volledig zijn nagekomen.ARTIKEL 14

Leden die zich niet aan de gedragsregels houden zoals aangegeven in het reglement kwaliteitseisen en de gedragsregels van artikel 29  kunnen door het bestuur de toegang tot de tuin worden ontzegd voor de duur van een maand.

 

ARTIKEL 15

Wanneer een lid zich niet houdt aan enig door de vereniging opgestelde en door de algemene ledenvergadering goedgekeurde regels, kan het bestuur het betreffende lid schorsen tot de eerstvolgende ledenvergadering.

 

De ledenvergadering beslist of deze schorsing al dan niet tot beëindigen van het lidmaatschap leidt. Besluit de algemene ledenvergadering tot beëindiging van het lidmaatschap en het beschikbaar stellen van een tuin aan een lid, dan zal het bestuur volgens de vastgestelde regels voor beëindiging van de overeenkomst tussen lid en vereniging, dit zo snel mogelijk afhandelen.

Tot het moment van de definitieve beëindiging van de overeenkomst blijft het lid verantwoordelijk voor onderhoud van tuin en huisje en betaling van de  diverse verschuldigde gelden.

 

ARTIKEL 16

Het complex is gedurende het hele jaar geopend voor leden. Voor bezoekers geldt een vrije toegang van zonsopgang tot zonsondergang. Het verblijf op de tuinen gedurende de nacht is niet toegestaan in de periode 1 oktober t/m 1 april.

 

BESTUUR

 

ARTIKEL 17

Om tot bestuurslid gekozen te worden, wordt men geacht voor deze functie geschikt te zijn, geen handelingen gepleegd te hebben het volkstuinwezen onwaardig en de meerderjarige leeftijd te hebben.

Indien geen leden zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie en hierdoor niet aan de voorwaarde van artikel 9 sub 1 van de statuten kan worden voldaan, kan het bestuur andere personen dan leden, mits zij de minderheid van het bestuur uitmaken, voordragen voor het bestuur.

Kandidaat-bestuursleden dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

 

ARTIKEL 18

De voorzitter is belast met de leiding van de vereniging. Hij is verplicht toe te zien dat de statuten, reglement kwaliteitseisen, onderhuurovereenkomst, huishoudelijk reglement en andere reglementen van de vereniging worden nageleefd en dat de besluiten, welke op de algemene ledenvergadering worden genomen, worden uitgevoerd. Hij is verplicht de overige bestuursleden en de leden van de vereniging hierop te controleren en is dus mede aansprakelijk voor de nalatigheden van de andere bestuursleden, voor zover hij deze had kunnen voorkomen of goedmaken.

 

ARTIKEL 19

De secretaris is belast met de gehele correspondentie en administratie van de vereniging. Hij maakt de verslagen van de vergaderingen en brengt verslag uit van en over de vereniging. Hij legt de besluiten van het bestuur vast in een besluitenlijst.

 

ARTIKEL 20

De penningmeester is belast met het financieel beheer van de vereniging namens het bestuur. Hij int de contributies en andere gelden en houdt hiervan nauwkeurig boek, op de wijze zoals door het bestuur van de vereniging is bepaald. De penningmeester is te allen tijden verplicht aan het bestuur of aan degene, die door het bestuur is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer te verschaffen, inzage te verstrekken van de bescheiden hierop betrekking hebbend, alsmede kascontrole toe te staan.

Het beleggen van de gelden geschiedt zoals door het bestuur is bepaald.

 

Voor investeringen welke een bedrag van € 5.000,00 te boven gaan, dient goedkeuring van het  bestuur te zijn verkregen. Een en ander geldt zonder limiet voor uitgaven welke de vereniging voor langere tijd binden (contracten e.d.) Hij zal niet meer kasgeld in zijn bezit hebben, dan dringend nodig is. De controle op de geldmiddelen zal worden opgedragen aan een commissie van tenminste twee leden, waarvan er 1 jaarlijks aftreedt. Deze commissie zal zich ook uitspreken over de doelmatigheid  van de uitgaven en het gevoerde financiële beleid als geheel. De benoeming van deze commissie geschiedt door de algemene ledenvergadering. Kascontrole geschiedt zo dikwijls dit wenselijk is naar het oordeel van de commissie.

Bij ontstentenis van de penningmeester treedt de plaatsvervangende penningmeester a.i. in alle rechten en plichten van de penningmeester.

ARTIKEL 21

Een bestuurslid, dat herhaaldelijk blijk geeft van ongeschiktheid en/of nalatigheid, kan door het bestuur worden geschorst als bestuurder tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering waarop dan verder wordt beslist. De voorzitter kan een bestuurder, die zich ernstig misdraagt of zich aan grove nalatigheid heeft schuldig gemaakt schorsen als bestuurder, tot de eerstvolgende bestuursvergadering.

Bij tussentijds aftreden of schorsing is het betreffende bestuurslid verplicht alle onder zijn berusting zijnde eigendommen van de vereniging alsmede de bescheiden, onverwijld aan het bestuur over te dragen.

 

ARTIKEL 22

Het is aan de bestuursleden ten strengste verboden het behandelde op de bestuursvergaderingen en/of andere besprekingen aan derden mee delen alvorens daartoe machtiging van het bestuur te hebben ontvangen.

ARTIKEL 23

De klussendienst ressorteert onder het bestuur.VERGADERINGEN

 

ARTIKEL 24

Het bestuur schrijft een algemene ledenvergadering uit zo vaak als het voor de goede gang van zaken in de vereniging nodig acht. De agendapunten worden in de convocatie  vermeld. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te sluiten, tenzij de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden zich daartegen verklaart.

 

ARTIKEL 25

Kandidaten voor het bestuur moeten op schriftelijke voordracht, getekend door tenminste drie leden, 48 uur voor de aanvang van de leden vergadering bij de secretaris zijn ingediend. Het bestuur is verplicht hiervan op de vergadering mededeling te doen.

 

ARTIKEL 26

Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken kan mondeling gestemd worden, tenzij het bestuur een schriftelijk stemming wenselijk of noodzakelijk acht. Bij verhindering een vergadering te bezoeken, kan een lid een meerderjarige en bij het gezin behorend persoon machtigen. Deze schriftelijke machtiging, ondertekend door beide partijen, moet voor de aanvang van de vergadering, worden ingediend bij de secretaris. Bij het staken van de stemmen kan de voorzitter een herstemming verlangen. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Bij een schriftelijk stemming wijst de voorzitter een stembureau, bestaande uit drie leden, aan. Dit bureau beslist over de geldigheid van het stembiljet, terstond nadat dit is geopend.

ARTIKEL 27

Wijziging van dit  huishoudelijk reglement kan alleen geschieden op een speciaal voor dit doel geconvoceerde algemene ledenvergadering van de vereniging, met een meerderheid van tenminste ⅔ van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

ARTIKEL 28

De vereniging kan worden ontbonden, indien daartoe door een bijzondere algemene ledenvergadering wordt besloten met ⅔ van de uitgebrachte geldige stemmen.

Op deze vergadering moet tenminste ⅔ van de leden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan de vergadering niet doorgaan. Binnen veertien dagen schrijft het bestuur opnieuw een vergadering uit met dezelfde agenda, waarop dan beslist wordt met ⅔ meerderheid, ongeacht het aantal aanwezigen.GEDRAG

 

ARTIKEL 29

Complex:

In aansluiting op de gedragsregels, zoals vermeld in het reglement kwaliteitseisen, is het op het tuincomplex niet toegestaan:

 • Te collecteren zonder toestemming van het bestuur

 • Goederen te koop aan te bieden zonder toestemming van het bestuur

 • Politieke propaganda te maken

 • Fietsen en rijden met gemotoriseerde voertuigen op de paden. Voor auto’s, trekkers e.d. kan het bestuur dispensatie verlenen voor het laden/lossen van extreem zware lasten, dit in uitzonderingsgevallen en met schriftelijke toestemming van het bestuur

 • Uitlaten van honden. Honden mogen slechts aangelijnd op het complex lopen

 • Afval te verbranden.

 

Topless of naakt verblijven op de tuin is toegestaan, mits niet aanstootgevend voor buren of passanten.

 

In geval van brand, storm of enig ander onheil is ieder lid verplicht hulp te verlenen ter voorkoming of beperking ervan.

.

Gebruik van een aggregaat dient te worden beperkt tot een continuïteit van één uur per gebeurtenis. De volgende gebeurtenis mag eerst plaatsvinden na één uur gebruik.

 

Het maken en/of ten gehore brengen van muziek is toegestaan, mits dit gebeurt binnen de perken van het toelaatbare en niet storend is.

 

Verenigingsgebouw:

Zie hiervoor de regels in het verenigingsgebouw.